Next a lumii moderne, acesta s-a manifestat în

Next Generation

 

Economia viitorului, care va fi bazat? în mare parte pe
cunoa?tere ?i tehnologie, problema d epolitic? intern? cu cea mai mar
eimportan?? va consta în distribuirea informa?iilor ?i modalitatea de a face
acest lucru.  În prezent, valorile
fundamentale ale societ??ii depind tot mai mult de modul în care societatea
alege s? trateze urm?toarele 3 lucruri:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

–         
Educa?ia

–         
Comunicarea
?i tehnologia informa?iei (inclusiv mass-media)

–         
Libertatea
de exprimare

Au existat cercet?tori care, dup? anumite procese, au
creat tentative de imaginare a unei societ??i moderne lipsite de mass-media.
Astfel, de?i riscând s? critice comunicarea în mas?, au confirmat c? nu-?i pot
imagina existen?a uana, acum sau în viitor, atfel decât înso?it? sau profund
influen?at? de mass-media. Efectele mass-mediei, studiate cel mai adesea
printr-o gril? interpretativ? generat? de conceptul multifunc?ional numit
schimbare, pot fi considerate ca fiind importante instrumente al stabilit??ii
unei societa?i cu un rol deosebit în comunicarea interuman?.

De când sistemul cmunic?rii în mas? s-a impus ca o
component? esen?ial? a lumii moderne, acesta s-a manifestat în continu?
permanen?? drept un actor activ al jocului social, modelând continuu celelalte
subsisteme ale societ??ii în care tr?im: politicul, ecpnomicul, cultura sau
via?a cotidian? nu au putut sc?pa de presiunea exercitat? de mesajele directe
sau subliminale ale presei.

Mass-media reprezint? atât un mijloc de informare în
societatea modern?, cât ?i un factor extrem de important în procesul educa?iei,
cu rol în amplificarea, constituirea sau diversificarea experien?elor cognitive
?i comportamentale ale indivizilor care au acces la ea. (De?i, în prezent,
aceasta a devenit atât de stringent?, încât oricine are acces la mass-media.)
Ac?iunile acestui mediu, la fel ca al celorlalte: familie, biseric?, institu?ii
culturale, trebuie s? se conjuge ?i s? se muleze adecvat în a?a fel încât s?
poate modela comportamentele ?i con?tiin?ele oamenilor în acord cu idealurile
epocii.

Reala?ia dintre mass-media ?i rolul ei în procesul
dezvolt?rii personalit??ii copiilor a stârnit dintotdeauna ?i contin? s?
stârneasc? numeroase controverse, din cauza influen?elor exercitate asupra lor
care prezint? o însemn?tate cu totul aparete. Dac? un adult dispune de un fond
spiritual relativ cristalizat, în consecin??, acesta este capabil s? selecteze
critic ?i s? asimileze orice con?inut al mesajelor mass-mediei, conducându-se
dup? un sistem propriu de valori deja constituit, atunci un copil care se afl?
în plin proces de maturizare intelectual?, moral?, activ?, civic? ?i dezvoltare
psihologic?, este mai u?or de influen?at în sens negativ. Totu?i, este necesar?
o reflectare asupra naturii ambivalente a efectelor acesteia ?i o evaluare a
poten?ialului de a constitui un mijloc eficace de educare ?i modelare a
genera?iilor care urmeaz? s? ajung? la putere.

Mass-media este bine cunoscut?  prin diversitatea sa în con?inut ?i forme de
organizare. Datorit? acestor factori, media de?ine o arie larg? de activit??i,
motiv pentru care reu?e?te s? aib? efect asupra societ??ii în care tr?im. Consider
c? în zilele noastre, indiferent de vârst?, este imposibil s? nu interac?ion?m
cu o form? sau alta a mass-mediei ?i c? aceasta are o influen?a
semnificativ?  ?i o putere considerabil?
de manipulare a comportamentului individual sau colectiv în societate: de a
modifica credin?e, opinii ?i activit??i. Copiii, datorit? faptului c? sunt
într-un continuu curs de formare ?i transformare, sunt, probabil, cei mai
atra?i de aceast? lume a mediei ?i a digitaliz?rii ?i “caut? emisfere noi, s?
intre în lumea celor mari” dup? cum afirm? Viviana Hu?uleac.

De câ?iva ani, a deveni o tenta?ie foarte mare pentru,
internetul. Acesta îi satisfice acestuia setea de cunoa?tere din cele mai
diverse domenii, îi d? posibilitatea de a vedea lucruri despre care poate doar le
citise ?i informa?iile sunt de ultima or?, fapt ce le atrage ?i mai mult
aten?ia decât ni?te informa?ii care nu sunt de actualitate dintr-o carte sau o
revist?.

Desigur, exist? pericolul dependen?ei, iar copilul poate
ajunge s? i?i petreac? cea mai mare a timpului liber în fa?a calculatorului ?i/
sau televizorului, refuzînd  s? “ias? afar?,
la joac?”, a?a cum se obi?nuia odinioar? când, cu greu, puteai s? chemi copilul
în cas? când era afar? cu prietenii ?i se juca.. Lia Pop afirma în cadrul
articolului “Mass-media actual? influen?eaz? negativ con?tiin?a copilului” c?
“Ave?i grij?, aceast? supraexpunere creeaz? ceea ce se nume?te legume de
canapea, oameni care nu sunt în stare s? se dezlipeasc? din fa?a televizorului,
?i cu cât sunt mai mici cu atât capacitatea lor de a se dezlipi este mai
mic?.”.

În cartea sa “Influence of Mass Media on Today’s Young
People, Sara Krentzman Srygley  scoate în
eviden?? p?r?ile pozitive ale expunerii copilului la mass-media. Aceasta afirm?
c? prin expunerea la mass-media poate aduce informa?ii, inspira?ie ?i mari
imbun?t??iri stilului de via?? actual. A?adar, prin evolu?ia tehnologiilor
exist? “p?r?i” ale mediei precum jocuri sau desene animate care pot stimula
intelectul copiilor. Desigur, cu toate c? “cei mici” i?i pot dezvolta
imagina?ia ?i intelectul, ace?tia i?i pot consuma ?i energia prin intermediul
mass-mediei. De aceea ar trebui s? existe o limit? in?eleas? care s? poat?
delimita dependen?a de setea de cunoa?tere.