Eksozomlar di?er hücre d??? keseciklerden farkl?l?k göstermektedir. Tüm

Eksozomlar bilinen tüm hücreler taraf?ndan ortama
sal?nan, boyutlar? 30 ile 100 nm aras?nda de?i?en nano keseciklerdir.
Eksozomlar kendilerine özgü biyogenez yolaklar?, lipid kompozisyonlar?,
ta??d?klar? kargo ve boyutlar? gibi özellikleriyle di?er hücre d??? keseciklerden
farkl?l?k göstermektedir. Tüm vücut s?v?lar?ndan elde edilebilen bu
keseciklerin hücreler aras? haberle?me, sinyal iletimi, genetik malzeme
aktar?m? ve ba????ksal yan?t?n düzenlenmesi gibi birçok biyolojik i?levde
önemli rol üstlendikleri yap?lan çal??malar ile gösterilmi?tir.

Eksozomlar?n bu tür görevlerinin oldu?unun
anla??lmas? bu nanokeseciklerin farkl? kullan?m alanlar?n?n ortaya
ç?kar?lmas?n? sa?lam??t?r. Bu kullan?m alanlar?ndan ilki farkl? hastal?klar?n
patogenezindeki rollerinden ve içeriklerinden dolay? hastal?k tan?s? amaçl?
kullan?mlar?d?r. Bir di?eri ise eksozomlar?n, immün düzenlenleyici özelli?inden
kaynaklanan; kanser, otoyang?sal ve otoimmün hastal?klara kar??, tedavide
kullan?mlar? her geçen gün yayg?nla?maktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eksozomlar?n, özellikle lipid içinde çözünen ilaçlar
ve genetik materyaller için ta??y?c? kesecik ve antijen ile adjuvan?n birlikte
ta??nabildi?i a?? ta??y?c?lar? olarak kullan?m? tedavi edici uygulamalar?n?n en
önemlileridir. Eksozomlar yap?lar? gere?i yapay ta??y?c?lara göre önemli
faydalar içermektedir. Do?al olmalar? en önemli faydalar? olmakla birlikte,
hücre d??? ortama sal?nan eksozomlar?n serum, plazma, idrar, amniyotik s?v?,
sinoviyal s?v?, anne sütü ve tükürük gibi vücut s?v?lar?ndan toplanabilmeleri
hem düzgün biyoda??l?mlar?n?n oldu?unu hem de vücut s?v?lar?nda kararl? bir
yap?ya sahip olduklar?n? göstermektedir. Ayr?ca çok küçük olmalar? sayesinde
her türlü vücut engelinden geçebilmektedirler. Bu faydalar? göz önüne
al?nd???nda farkl? yükleme yöntemleri kullan?larak eksozomlar?n tedavi edici
amaçl? kullan?mlar? yayg?nla?maktad?r.